قطعی در سرور های ایران

در تاریخ 1402/05/15 در ساعت 11 شب به مدت دو ساعت قطعی در سرور هاایران  برای افزایش کیفیت سرور خواهیم داشت